Werkwijze

In mijn begeleiding en de verschillende stemworkshops gebruik ik een aantal methodieken. Veelal werk ik met de klankgeoriënteerde methode van Lichtenberg en daar waar gewenst of nodig combineer dit met mijn inzichten en ervaringen met stemexpressie, gestalttherapie, bio-energetica (lichaamswerk) en systemisch werk. Mijn basishouding bestaat uit het waarnemen, bevragen en aansluiten bij wat mijn leerling of client ervaart. Het gaat erom of datgene wat wordt waargenomen ook echt genomen kan worden als 'dat het zo is' op dat moment. Accepteren en erkennen in plaats van willen sturen en veranderen.

  • Klankgeoriënteerde methode van Lichtenberg
  • Gestalttherapie
  • Bio-energetica- lichaamswerk
  • Stemexpressie

Klankgeoriënteerde methode van Lichtenberg

In 2002 kwam ik via een logopediste in aanraking met de klankgeoriënteerde methode van Lichtenberg. Ik was direct verkocht! Dat je via je eigen stemklank direct in een verfijnd contact komt te staan met jezelf en dat daarbij je klank verbetert was enorm bevrijdend. Als zangeres ervaarde ik vaak veel druk in mijn lichaam en keel bij het zingen. Via deze methode leerde ik mijn stemklank veel meer te laten gaan waardoor niet alleen de klank voller werd maar ik me zelf ook vrijer en ontspannen voelde. De klank staat centraal binnen deze methode omdat de klank het belangrijkste element is bij zingen en spreken. De methode is ontwikkeld aan het het Lichtenberger Institut voor Toegepaste Stemfysiologie door Gisela Rohmert en Prof.Dr. Ing. W.H.Rohmert. De methode is ontwikkeld vanuit gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek met het Institut für Arbeitswissenschaft der Technischen Hochschule in Darmstadt.

Stemfysiologie

Volgens de Lichtenbergmethode heeft de klank een ordenend principe. Dat wil zeggen dat de klank de andere elementen in spreken en zingen (zoals ritme, melodie, articulatie) kan regelen zonder dat wij daar met onze sturende invloed tussen gaan zitten. Daarbij heeft de klank ook een ordenend vermogen ten aanzien van onze lichaamshouding. Aan het instituut heeft men gevonden dat niet zozeer de stem, adem en articulatiespieren van belang zijn bij een goede stemfunctie, maar veeleer de weefsels rondom de spieren zoals bindweefsel en slijmvliezen. Hierbij gaat het er om of dit weefsel kan meeresoneren via de ontstane klank. Daardoor kunnen de verschillende lichaamsdelen en weefsels meer met elkaar in verbinding komen. Binnen de klank worden hogere frequenties aangesproken die hoorbaar worden. De klank kan hierdoor als heel licht en doorlaatbaar worden ervaren. Alsof er een zilveren randje (brilliance) op en in de klank ontstaat.

Strottenhoofd

Ons stemapparaat is verbonden met de nervus vagus, een zenuw die behoort tot het parasympatische zenuwstelsel (onderdeel van onbewuste zenuwstelsel). Dit zenuwstelsel wordt vooral geinnerveerd door zintuigelijke en sensorische prikkelingen en ervaringen. In de zintuigen zijn veel receptoren, membranen en slijmvliezen te vinden. Deze zijn heel ontvankelijk voor het ontvangen en doorgeven van de klank. De transparantie van het lichaam voor de klank neemt dan toe. In de reguliere pedagogiek wil men ook dat de stemklank zich uitbreidt maar wordt de klank vaak meer in ruimtes gezet waardoor eerder druk en beperking wordt gecreërd.

Sinds 2016 ben ik geregistreerd en heb ik een licentie als docent in de klankgeoriënteerde methode van Lichtenberg©

Gestaltbenadering

Gestaltwerk is een ervaringsgerichte methode waarbij waarneming, contact en uitwisseling met de omgeving als ingang voor het leer- en groeiproces worden gebruikt. Door middel van contact en bewustzijn krijgt iemand meer zicht op hoe hij zijn eigen behoeftes al dan niet kan vervullen. Door bewustzijnsvergroting over waar iemand zichzelf klemzet kunnen blokkades opgeheven worden. Hierbij gaat het vooral om 'hoe iemand zijn gedrag in stand houdt' i.p.v. te analyseren 'waarom' iemand zichzelf zo gedraagt. Blokkades zijn herkenbaar aan lichamelijke (bv. hoofdpijn) en geestelijke (angst, verveling, irritatie, gebrek aan energie) spanningen. Door aandacht te geven aan de storingen zelf kan de eigen energie opnieuw opgang gebracht worden waardoor blokkades worden opgeheven. Binnen deze benadering wordt veel aandacht geschonken aan lichaamsgewaarwordingen waarbinnen ook stem en klank als ingang voor het leerproces kunnen dienen. Awareness ofwel bewustzijn ontstaat via waarnemen. Waarnemen is daarmee misschien wel de belangrijkste vaardigheid naar zelfkennis.

Ik volgde drie jaar een gestaltopleiding bij BOLT te Zaltbommel

Bio-energetica/lichaamswerk

Bio-energetica is ontwikkeld door Alexander Lowen, die zijn werk heeft gebaseerd op het werk van Wilhelm Reich. De kern ervan is dat er een nauwe connectie bestaat tussen lichaam en geest. Lowen heeft een vijftal karakterstructuren beschreven met de daaraan gekoppelde lichaamsspanningen en verkrampingen. Het lichaam heeft zich als het ware gepantserd tegen het vrij leven, uiten, voelen en doorstromen. Door weer in contact te treden met deze blokkades en druk kunnen deze zich oplossen en het lichaamsweefsel weer meer in vibratie komen. Hierdoor aard je beter en ben je meer in de realiteit.

Stemexpressie

Door het volgen van verschillende sessies en workshops o.a. bij Jonathan Hart ben ik in aanraking gekomen met het stem werk van Roy Hart Theatre. Zij beschouwen de stem als klankuiting en onlosmakelijk verbonden met de persoonlijkheid. De stem laat onze verlangens, emoties en gevoelens horen ofwel geeft uitdrukking aan onze innerlijke wereld. Onder invloed van opvoeding en cultuur zijn we geneigd bepaalde ongewenste delen (subpersoonlijkheden) van onszelf te onderdrukken wat direct zijn weerslag heeft op ons stemgebruik.

Natuur

Ten diepste is er natuurlijk geen ander, maar ontmoet je altijd alleen jezelf.

Eckhart Tolle

Natuur

Was im Herzen verborgen ist, das sei euer unverganglicher schmuck: ein sanftes und ruhiges Leben.

Bijbeltekst 1 Petrus 3,4

Natuur

De Geliefde is in jou

en ook in mij,

zoals de kiem is

in ieder zaad

 

We worstelen allemaal,

dus laat los die zelfdunk

en zoek de Geliefde in je.

 

Kabir

 

Natuur

Dat is verlangen: wonen in de golven en geen verblijfplaats hebben in de tijd

Rainer Maria Rilke

Bloeien